Spoločnosť J + M - Security, s. r. o. ponúka tieto služby:

 • Strážna služba
 • Osobná ochrana
 • Poskytovanie zásahovej jednotky SBS na preverenie poplachov
 • Špecifické služby podľa požiadaviek zákazníka ako napr. obsluha plynových kotolní, tlakových nádob, zariadení a iné


V rámci strážnej služby vykonávame tieto činnosti:


 • Činnosť ohlasovne požiarov
 • Kontrola vstupu osôb do areálu
 • Kontrola vstupu vozidiel – oprávnenosť vjazdu
 • Vydávanie kľúčov – evidencia výdaja
 • Organizácia vstupu návštev
 • Kontrola vynášaného a zakúpeného tovaru
 • Vstup dodávateľských organizácií
 • Osobné obhliadky zamestnancov za účelom zamedzenia neoprávneného vynášania majetku zákazníka
 • Kontrola vozidiel – oprávnenosť vyvážania materiálu, kontrola dodacích listov
 • Obchôdzková činnosť za účelom zamedzenia narušenia objektu
 • Pomocné práce: obsluha plynových kotolní a technologických zariadení v mimopracovnom čase
 • Formou subdodávky zabezpečujeme dodávku a montáž zabezpečovacích zariadení kamerových systémov a EPS s následnou údržbou a
 • revíziou dodaných systémov.
 • Taktiež môžeme zabezpečiť upratovacie práce.


Pre zefektívnenie ochrany objektu je v ponuke i možnosť umiestnenia strážneho psa do areálu spoločnosti odberateľa. Výhodou strážneho psa v objekte je po zachytení pachu samotná signalizácia narušenia objektu a rýchlejšie vyhľadanie narušiteľa.

V spolupráci s odberateľom vypracujeme Organizačnú smernicu, ktorá upravuje vzťahy, práva, povinnosti zamestnancov odberateľskej organizácie a dodávateľských organizácií. Naša spoločnosť ďalej vypracuje systém ochrany objektu.

Zamestnanci našej spoločnosti sú špeciálne školení v oblasti odbornej prípravy pre výkon strážnej služby, absolvujú povinné školenia vedené k zvyšovaniu odbornej pripravenosti a úrovni poskytovaných služieb so zameraním na čo najlepšiu odbornosť pri výkone fyzickej ochrany majetku a osôb, etiku, prácu so služobným psom a výcvik v praktickej streľbe a sebaobrany. S prácou zamestnancov našej spoločnosti sú dlhoročne spokojní naši odberatelia, ktorými nie sú len tuzemské firmy a spoločnosti ale prevažne zahraničné spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť na území SR a bankové inštitúcie.

Na základe doterajších skúseností rokujeme s potenciálnymi zákazníkmi o konkrétnych cenách za poskytované služby po oboznámení sa s predmetom ochrany, jeho špecifikami, náročnosťou a druhom služby ako aj s prihliadnutím na osobitné požiadavky zákazníka.

Všetky informácie a materiály obchodnej povahy pripravované alebo uskutočňované zákazníkom, najmä však jeho obchodné plány a zámery, formy a metódy výkonu bezpečnostnej služby, ďalej všetky dokumenty a plány týkajúce sa zabezpečenia ochrany považujeme za predmet obchodného tajomstva. Naši pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom služby, s výnimkou prípadov, ak ich tejto povinnosti zbaví zákazník a v prípadoch, keď ide o skutočnosti týkajúce sa tretej osoby, tiež táto osoba. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy o poskytnutí bezpečnostnej služby uzatvorenej so zákazníkom.

V prípade záujmu o spoluprácu dodáme k nahliadnutiu potrebné doklady a informácie o našej spoločnosti.